Who are Zimbabwe Tobacco Association?
We are a recognised growers association formed in 1928.

Chii chinonzi Zimbabwe Tobacco Association?

Tiri vamiriri ve varimi vefodya yakavambwa mugore ra 1928.

What are the objectives of the Zimbabwe Tobacco Association?

To promote and develop the flue-cured tobacco industry in Zimbabwe and advance and protect the interests of all sections and classes of producers in any way that may seem desirable to the Association and without in any way restricting or limiting the general object.

 • Represent grower concerns and views on all tobacco related issues.
 • Provide tobacco marketing information on local and international markets.
 • Costs of production and cash flow analysis.
 • Linkages with contract growing companies.
 • Represent grower concerns and views at various tobacco related forums.
 • Holds consultations with tobacco input suppliers and financial institutions.
 • Facilitates in coal procurement and logistics.
 • Direct representation at the National Employment Council for Agriculture.
 • Linkages with tobacco training and research institutes like BAI and TRB.
 • Small Scale development, extension and field days.
 • Promotes sustainability, agriculture labour practices and good agricultural practices.
 • Quarterly Magazine – Zimbabwe Tobacco Today.
 • Email Alerts, WhatsApp group and “Dear Growers” letters on current issues.
 • Facebook Zimbabwe Tobacco Association and Twitter @TobaccoZimbabwe
 • Founding member of the International Tobacco Growers Association (I.T.G.A.).
 • Tobacco growing districts representation though the associations Councillors.
 • Hold monthly Councillors’ Meetings.
 • Tobacco growing district discussion Groups.
 • Offer legal representation on tobacco related issues.
 • Valued Industry stakeholder at TIMB, TRB and national level.
 • Send SMS on Marketing Issues, short courses & any other important events.
 • Afforestation work with forestry commission and SAA in promoting sustainable afforestation.

Zvinangwa zve Zimbabwe Tobacco Association ndezvipi?

Kukurudzira nekusimudzira uye nekuwandudzwa kwechirimwa chefodya munyikayedu ye Zimbabwe pamwe zve nekudzivirira avo vose vanorima fodya zvisineyi kuti varimi vakadini uye tichivadzivirira nenzira dzatinoona dzinenge dzakanaka dzisina zvadzinokanganisa. 

 • Kumirira varimi pane zvese zvefodya nekunzwa zvinenge zvichitaurwa nevarimi.
 • Kupa ruzivo rwe chenjedzo pane zviri kuiitika muno munyika nekunze kwedzimwe nyika maringe nekurimwa kwefodya.
 • Kugadzira bhajeti rinoratidza kuti zvinodaidza mari kurima fodya.
 • Kushanda pamwe ne makambani anopa zvikwereti kuvarimi vefodya.
 • Kumiririra varimi zvinovatambudza nezvavanotarisira pamisangano ine chekuita nefodya.
 • Kutaura nevanopa zvikurimisa nemari dzekurimisa.
 • Kubetsera kuwanikwa kwemarasha.
 • Kutarisisa nyaya dzevashandi nebazi revashandi.
 • Kushandidzana nevanodzidzisa kurimwa kwefodya BAI nevanoongorora marimirwo efodya kana kuuchika dzimwe mhando TRB.
 • Kuwandudzwa kwekurimwa kwefodya nevarimi vachiri kusimukira nekuita makungano anokurudzira kurima kwe fodya
 • Kutsigira kurimwa kwemhando yepamusoro kwefodya.
 • Kuburitsa bhuku rine chekuita nezvefodya. (Zimbabwe Tobacco Today).
 • Zvinyorwa pa runhare zvefodya, tsamba dzefodya kubva kuTRB, nezvinyorwa zve zviri kuitika parizvino zvefodya.
 • Nhengo dzeZTA kuva dziri muboka radzinokurukura nezvefodya.
 • Tiri nhengo yakavamba boka re International Tobacco Growers Association (ITGA).
 • Tine matunhu anorima fodya anomiririrwa nemakanzera anorima fodya.
 • Kuita musangano kamwe pamwedzi kuhofisi.
 • Kuita nguva yekukurukura zvefodya mumaboka.
 • Kumiririra varimi pachishandiswa nzira yemagweta pane zvefodya.
 • Kushanda ne TIMB, TRB, ne mamwe mapazi ehurumende pane zvekurimwa kwefodya.
 • Kutumira zvinyorwa zvipfupi pane zvekutengeswa kwefodya, zvidzidzo zvefodya pamwe nezvimwe zvakakosha.
 • Kuita misangano mumatunhu nevamwe vane chekuita nefodya.
 • Zvemiti, kushanda nebazi rehurumende reForestry Commission ne rakazvimirira SAA (Sustainable Afforestation) chinangwa chiri chekuchengetedza miti kuti isaparadzwe.

Where to find and contact Zimbabwe Tobacco Association / Munotiwana papi Zimbabwe Tobacco Association

108 Prince Edward Street, Milton Park, Harare, Zimbabwe

Telephone: +263 242- 797010/1 ; 0772 188 024/25

Email: sigauke@zta.co.zw

Facebook: Zimbabwe Tobacco Association

Twitter: @TobaccoZimbabwe